စိုင်းလင်းပန်

<div class="col-1-3"> <div> <img src="/sites/images/profile.jpg" style="height:auto; width:100%; position:relative; display:block; margin:auto;"> </div> </div> <div class="col-2-3 col-last"> <div style="padding-bottom: 15px;"> <p class="title iBlue">ပညာရေး</p> <ul> <li class="sqlist">အ.ထ.က (၂)၊ လားရှိုးမြို့နယ်။</li> </ul> <p class="title iBlue">လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ</p> <ul> <li class="sqlist">ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။</li> </ul> <p class="title iBlue">လူမှုရေးလုပ်ငန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ</p> <ul> <li class="sqlist">ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ ဇရပ်(၂) ကော်မတီဝင်။</li> </ul> </div> </div>