Skip to main content
x

ၸၢႆးၶုၼ်ၵျေႃႇ

ၸၢႆးၶုၼ်ၵျေႃႇ
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် (ၾၢႆႇပၼ်ႇပွင် ၼႃႈၵၢၼ်)
• ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ် • ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ၾၢႆႇတၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇၸၢမ်ႇပူၺ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်
ဝၼ်းတႅင်ႇတင်ႈ
2017-သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ-18
ၸူဝ်ႊၶူပ်ႇ
41 ပီႊ
ယိပ်းဝၢၵ်ႈႁုၼ်ႈ
0.55%
ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် တင်းၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ
ဢမ်ႇမီး
ပၢႆးပႆႇၺႃႇ
1995 - 2002
B.E (Mechanical)
ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ တႃႈၵုင်ႈ
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
တူဝ်ထူပ်းၼႃႈၵၢၼ်
2017 - ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2016 - 2017
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပွင်ၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2015 - 2016
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2013 – 2016
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း
ၶွမ်ႇမတီႇဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2007 - 2014
ၵူၼ်းၵႃႉ
ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသႅင်သႂ်လႄႈ ၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ်
ဝဵင်းမူႇၸေႊ၊ မိူင်းတႆး
2004 - 2006
ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ၼႂ်းပၢင်ႇၵၢၼ်
Hein Engineering Co., Ltd.
တႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
2003 - 2004
ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ ၼႂ်းလုမ်း
Central Engineering & Construction Co., Ltd.
တႃႈၵုင်ႈ၊ မႅၼ်ႇမႃႇ
1998 - 1999
ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပၢင်ႇၵၢၼ်
ၶွမ်ႇပၼီႇ ႁေႃသႅင်မၢႆးၼိင်း
မိူင်းတႆး