Skip to main content
x

ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈလႄႈ တမ်းဝၢင်းသုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ တမ်းဝၢင်းသုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇသေ တႃႇတေပၼ် တၼ်းႁဵင်း ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇလႄႈ တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းပၼ် သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၸင်ႇလႆႈၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄ ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၶွင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမီႇတီႇၼႆႉ ၶိုၼ်းမႄးလိူၵ်ႈ တႅင်ႇတင်ႈ သွင်ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈ 2017 ၼီႈ၊ လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 18 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်ႈၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄ ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၶွင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် 4 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ သီႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် -

1) ၸၢႆးထုၼ်းမိၼ်ႉ- ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမီႇတီႇ
2) ၸၢႆးၶဵမ်ၶမ်း- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း
3) ၸၢႆးသၢမ်မၢဝ်း (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း)- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း
4) ၸၢႆးၶုၼ်ၵျေႃႇ- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းတႂ်ႈၼႆႉ တီႈၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄ ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၶွင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇပုတ်ႈလႄႈ ႁပ်ႉၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်။
  2. ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇလႄႈ တမ်းဝၢင်း မၢႆမီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တေလႆႈပုတ်ႈပူၺ်ႈၼၼ်ႉ။
  3. ၸွမ်းၼင်ႇ သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ဢၼ်ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းပၼ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်၊ ၽူႈၼၢမ်းၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းလၢႆ တီႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ။
  4. ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼင်ႇဢၼ်ၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပူင်ဝၢင်းပၼ်။
  5. ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇလႄႈ တၢင်ႇၼႄ ၽူႈဢၼ် ထုၵ်ႇလီမွပ်ႈပၼ် တၼ်းႁဵင်းလႄႈ ၽူႈဢၼ် ထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈတၼ်းႁဵင်း။
  6. ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇတၢင်ႇၼႄ ၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ သုၼ်ႇပုတ်ႈပူၺ်ႈ ၶွင်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽွၼ်းလီ ၶွမ်ႇပၼီႇၼၢမ်းၼႃႈသေလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆငၢႆမီးမႃးၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမီႇ ႁွင်ႉဢဝ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ လႆႈယူႇယဝ်ႉ။