Skip to main content
x

ယူင်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ

ယူင်ႉၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ တူၵ်းလူင်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် (Board of Directors) မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ်မေႇ 30 ဝၼ်း၊ 2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။