Skip to main content
x

ၸုမ်းၸတ်းပွင်ၵၢၼ်

ၸုမ်းၸတ်းပွင်ၵၢၼ်
Sai Ohn Myint
ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ
ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်
မီးတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် 20 ပီပႆ လႄႈ တူဝ်ထူပ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း တင်းၼမ် 。。。
Sai Khun Kyaw
ၸၢႆးၶုၼ်ၵျေႃႇ
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်
မီးတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ် ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇ၊ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် လႄႈ တူဝ်ထူပ်းဢိၵ်ႇ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ 。。。
Sai Than Tun
ၸၢႆးတၢၼ်းထုၼ်း (ၸၢႆးလူင်)
ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်
မီးတူဝ်ထူပ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ၊ ၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်လွၵ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ တူဝ်ထူပ်း ဢိၵ်ႇလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆလွင်ႈ 。。。
Tin Tin Yee
တိၼ်ႇတိၼ်ႇယီႇ
ၽူႈၼၢမ်းၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း
မီးတူဝ်ထူပ်း ၽၢႆႇသဵၼ်ႈမၢႆ၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်း ၶွင်ႇသီႇသဵၼ်ႈမၢႆ မိူင်းမႅၼ်ႇမႃႇ 。。。
Sai Aung Kyi
ၸၢႆးဢွင်ႇၵျီႇ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇ
မီးတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ႁႃလွၵ်းၵၢၼ်ႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း 。。。
Ma Moo Img
မူးႁေႇမႃႇၽိဝ်ႇ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း
မီးတူဝ်ထူပ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ငဝ်ႈတိုၼ်း ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်သွၼ် ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း 。。。
Sai Tin Aung
ၸၢႆးတိၼ်ႇဢွင်ႇ
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
မီးတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ၊ ၵၢၼ်ငူပ်ႉငီႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း 。。。