Skip to main content
x

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းၼႆႉ တူၺ်းႁၼ်ထိုင် ပုၼ်ႈပၢၼ်ႈၽွၼ်းလီ၊ ၼမ်ႉမႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၸဝ်ႈႁုၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းသေ ပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယူႇၵႂႃႇလႆႈ ယိုၼ်းယၢဝ်း ၶၢဝ်းႁိုင်ၵွၼ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇၵေႃႈ ၸင်ႇတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၸွႆႈထႅမ် လူလွမ်တူၺ်းထိုင်လႆႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ထိုင်ႈတီႈထိုင်လႅၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ဢၼ်ၼႆႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်းမႄး လိူၵ်ႈတႅင်ႇတင်ႈ သွင်ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၼင်ႇဢၼ်လႆႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈ 2017 ၼီႈ၊ လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 18 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမီႇတီႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးပုၵ်ႈၵူဝ်ႇ ၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

1) ၸၢႆးယီႊသႃႇ (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ)- ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမီႇတီႇ
2) ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း
3) ၸၢႆးသၢမ်မၢဝ်း (ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်မၢဝ်း)- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း
4) ၼၢင်းၼုမ်ႇသႅင်ယိင်း- ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼႆႉ မီးပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူဝ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ပၼ်မႃးၼႆႉယဝ်ႉ။

  1. ၼင်ႇႁိုဝ် လၵ်းၼမ်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇၸွႆႈထႅမ် လူလွမ်တူင်ႇဝူၼ်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တေတိူဝ်း လီယဝ်ႉလီထႅင်ႈၼၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တေႃႇၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ တမ်းဝၢင်းလၵ်းၼမ်း
  2. ဝၢင်းၽႅၼ် ဝူင်းငိုၼ်းႁူဝ်ပီ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉသေ တၢင်ႇၼႄ ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ယိုၼ်ယၼ်။
  3. တမ်းဝၢင်း ပိူင်ၵၢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ် ယိူင်းမၢႆ ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်တေႃႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ။
  4. လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပွင်သၢင်ႈ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၢႆးၼေ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပီလႂ်ပီၼၼ်ႉ။
  5. ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ် တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။