Skip to main content
x

မၢႆမီႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 1 ~ ယိူင်းမၢႆ

မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉ ႁိၵ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ မၢႆမီႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၼႆသေ ပဵၼ်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 2 ~ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ

ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမၢႆမီႈပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်း မၢႆမီႈမိူင်း၊ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈ ပၵ်းပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း လႄႈ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တူၺ်းထိုင်လူလွမ် လွင်ႈၶပ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶပ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈတူၺ်းထိုင်လႄႈ လွင်ႈပွင်သၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈ ႁၢႆးငၢၼ်းထိုင် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တမ်းပၢႆးၼႄဝႆႉ တီႈၼႂ်းမၢႆမီႈႁူဝ်ယွႆႈ ၶွင်ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ဝႆႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 3 ~ ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ


ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၼႆႉ မၢႆၽိုင် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။
ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၶွမ်ႇပၼီႇသုၼ်ႇႁူမ်ႈ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်းယဝ်ႉ။
မၢႆမီႈ ၼႆႉ မၢႆထိုင် မၢႆမီႈၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ် ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။
မၢႆမီႈပိုၼ်ႉငဝ်ႈ ၼႆႉ မၢႆထိုင်မၢႆမီႈပိုၼ်ႉငဝ် ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။
ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။
ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သုင်သုတ်း (CEO) ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သုင်သုတ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။
ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် (MD) ၼႆႉ မၢႆထိုင် ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 4 ~ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်

ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼင်ႇမၢႆမီႈပိုၼ်ႉ ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇမီး ၼၼ်ႉသေလႄႈ ပွင်သၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈ တင်းလၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 5 ~ ႁူဝ်ၼပ်ႉ

 1. ႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တီႈၼမ်သုတ်း တေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 9 ၵေႃႉ။
 2. ဢိင်ၼိူဝ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်သေလႄႈ တီႈၽူႈဢၼ် ၵိုင်ႇထိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်မီးၵုင်ႇ (ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇ ဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ ၶွမ်ႇပၼီႇ) လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် မီးၵုင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး သုၼ်ႇပၼ်သဵင် လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ တေဢမ်ႇလႆႈသွၼ်ႇပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈ ၵမ်ၵၢၼ်။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 6 ~ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ

ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူၺ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်လွၼ်ႉလွၼ်ႉၵူၺ်း။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 7 ~ လွင်ႇတၢင်ႇၼႄၸိုဝ်ႈသဵင်း၊ လွင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈလႄႈ ဢႃႇယုၵၢၼ်

ၸွမ်းဢဝ် လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်သေလႄႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈတၢင်ႇ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း တႃႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးဢႃႇယု ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် သွင် (2) ပီယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ ဢႃႇယု ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် သွင်ပီ တဵမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈ လႆႈထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 8 ~ တွၼ်ႈၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ်

 1. သင်ၸိူဝ်ႉ မၢႆမီႈမိူင်း ဢမ်ႇၼႄဝႆႉထႅင်ႈ တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇပိူင်ၸိုင် ပၢင်ၵုမ်ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တေလႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉ မီးသေလွင်ႈသေပိူင် ႁႄႉႁၢမ်ႈလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸိုင် ၽူႈတၢမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉထႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ် တၢင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။
 2. တေလႆႈသူင်ႇ ၶပ်းမၢႆပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ဝၼ်းထီႈ၊ တီႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ပၼ်တီႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ လူင်ႈၼႃႈၸဵတ်း (7) ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ လွင်ႈတၢင်း တႃႇတေဢုပ်ႇၵုမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈသူင်ႇပၼ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၶဝ် ၵူႈၵေႃႉ လူင်ႈၼႃႈ သွင်(2)ဝၼ်း ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉၸိုင် ဝၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၶပ်းမၢႆပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢႄႇလိူဝ်သေ ၼင်ႇဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉယူႇ။
 3. လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်တင်းမူတ်း ယွမ်းႁပ်ႉ လႆႈၸႂ်ၸွမ်းယူႇၸိုင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ လွၵ်းလၢႆး ၼင်ႇဢၼ်ၼႄဝႆႉ ပႃႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းလႆႈယူႇ။
 4. ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ သင်ၸိူဝ်ႉႁဵင်းလိၵ်ႈ တီႈယူႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုင် တေလႆႈတၢင်ႇၼႄ ႁွင်ႈၵၢၼ်မုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ႁိုဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ် CEO ၵမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 9 ~ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်

လွင်ႈတၢင်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းလူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈ ၵႃႈတီႈၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁိုဝ် ၽူၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ တၢင်ႇၼႄ လွင်ႈတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇလွင်ႈ ၸိူဝ်းၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ထုၵ်ႇလီတႅပ်းတတ်း မၵ်းမၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈယူႇ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 10 ~ လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်

 1. ပၢင်ၵုမ်ပိူင်ၽဵၼ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တီႈဢႄႇသုတ်း တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း သွင်(2)လိူၼ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။
 2. ပၢင်ၵုမ်ပိူင်ၽဵၼ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႈလုမ်းလူင်ယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႅင်ႈၼင်ႇသၢႆငၢႆ ပၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်းလွၵ်းလၢႆး တိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ် ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ သေပိူၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈလႂ်တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈယူႇယဝ်ႉ။
 3. ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆငၢႆမီးမႃးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 11 ~ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တေလႆႈယူႇပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း သေၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လႆႈၸိုင် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တၢမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉထႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈသေ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 12 ~ လွင်ႈမၵ်းမၼ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်

တႃႇတေပဵၼ်လႆႈပၢင်ၵုမ်ၸမ်း

 1. ပၢင်ၵုမ်ပိူင်ၽဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း 75 % ယဝ်ႉ။
 2. ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်းၶၢၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း 65% ယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 13 ~ လွင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်

ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉ

 1. တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပိူင်ၽဵၼ်ႈ တီႈဢႄႇသုတ်း 75% ယဝ်ႉ။
 2. တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်းၶၢၵ်း တီႈဢႄႇသုတ်း 65% ယဝ်ႉ။
 3. ပၢင်ၵုမ်ၶွပ်ႇၶူပ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁုၼ်ႈတင်းလူင် (AGM)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႅတ်ႈဢမ်ႇၶၢတ်ႇသေ တေလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 14 ~ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၶေႃးတႅပ်းတတ်း

 1. ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် 50% လိူဝ် ပၼ်သဵင်ၸိုင် မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း လႆႈယူႇယဝ်ႉ။
 2. ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၶတ်းယႅင်ႉ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီ ၶွင်ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် သေၵေႃႉၵေႃႉၸိုင် ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ပၼ်သဵင်လႆႈ။
 3. လွင်ႈပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ ပူၵ်းမိုဝ်းသေလႄႈသင်၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသေလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ၾႆးၾႃႉ သေပိူင်ပိူင်လႄႈသင် ၸႂ်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 15 ~ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉတၢင်ႇၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၸိုင် ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢဝ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တၢင်ႇၵေႃႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈမီး သုၼ်ႇပၼ်သဵင် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 16 ~ မၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ်

 1. လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် လႄႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ် လိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ တႅမ်ႈမၢႆ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းသေယဝ်ႉ တေလႆႈမီး လၢႆးမိုဝ်းၸိုဝ်ႈ ၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။
 2. မၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅမ်ႈႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဵတ်း(7)ဝၼ်း လင်ဝၼ်း ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ။
 3. မၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ တီႈလုမ်းလူင် တေႃႇထိုင်သိပ်း (10) ပီယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 17 ~ ႁွင်ႈၵၢၼ် CEO / ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ႁွင်ႈၵၢၼ် CEO ႁိုဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တေလႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈ မၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႈၵႂၢမ်း 18 ~ လွင်ႈၵႄႈၶႆ

မၢႆမီႈၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉလူဝ်ႇမီးလွင်ႈ ၵႄႈၶႆ၊ ၽိူမ်ႉထႅမ်၊ မွတ်ႇထွၼ် သေၶေႃႈၶေႃႈၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းလူၺ်ႈ ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶိုၼ်းမႄးမႂ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး ~

 1. သႂ်ႇၶေႃႈယိူင်းမၢႆ၊ ပွင်ႈၵႂၢမ်းလႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ။
 2. ၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း 5 လႄႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း 11။
 3. ထွၼ်ပႅတ်ႈမၢႆမီႈ ဢၼ်ထပ်းၵၼ်။
 4. မွတ်ႇပႅတ်ႈ မၢႆမီႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶွမ်ႇမတီႇ (ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၢႆမီႈၶွမ်ႇမတီႇ မီးဝႆႉႁင်းၶေႃယဝ်ႉ)။
 5. လွင်ႈၵဵပ်းသိမ်း မၢႆတွင်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႄးလႅၵ်ႈ ႁႃႈ (5) ပီ ပဵၼ်ၵႂႃႇ သိပ်း (10) ပီ။
 6. မွတ်ႇပႅတ်ႈမၢႆမီႈၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈဝႆႉတူဝ်တႅၼ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်လႄႈ သုၼ်ႇပၼ်သဵင် တူဝ်တႅၼ်း ၽူႈၵမ်ၵၢၼ်။
 7. ၶိုၼ်းမႄး ယူင်ႉထၢင်ႇ မၢႆႇမီႈ။