Skip to main content
x

ၵေႃႇမီႇတီႇ ၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်

Dr Maung Maung Thein
တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမွင်ႇမွင်ႇတဵင်း
ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႇမီႇတီႇၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်
Ye Khaung Nyunt
ဢူးယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ
Thein Shwe
ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၵူတ်းမၢႆ
Lui Xiaoping
လဵဝ် သႅဝ်ႇၽိၼ်
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ
Sai Tin Aung
ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ပၢႆးၸၢင်ႊ
Martin Jang
မႃႇတိၼ်ႇ
ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး

ၶွမ်ႇမီႇတီႇၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၼႆႉ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တေပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးၵူတ်းမၢႆ၊ ပၢႆးၶိုင်သၢင်ႈၵၢၼ်၊ ပိူဝ်ဝၢင်းၽႅၼ်၊ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵၢတ်ႇ၊ လႄႈ ၽၢႆႇမုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်တီႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ႁိုဝ် ၸုမ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ မီးလွင်ႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တဵမ်ႈထူၼ်ႈ ၼိူဝ်ၼႃႈတီႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၽႂ်ႇမၼ်း ၵူႈၸဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၼင်ႇၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

1) တွၵ်ႇတိူဝ်ႇမွင်ႇမွင်ႇတဵင်း- ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမီႇတီႇ
2) ဢူးယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႉ- ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်
3) ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ- ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်
4) လဵဝ် သႅဝ်ႇၽိၼ်- ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်
5) ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း - ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်
6) မႃႇတိၼ်ႇ - ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႆႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သွင်ပီလႂ် လိူၵ်ႈတႅင်ႇတင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ပေႃးတေမီး လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမီႇတီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈတီႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  • ၼင်ႇႁိုဝ် တၢင်းႁူႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၽၢႆႇၵူတ်းမၢႆ၊ မၢႆပိူင်ဝၢင်းၽႅၼ်၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း၊ ၽၢႆႇမုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်ၵၢတ်ႇ လႄႈ ၶၼ်ႈတွၼ်ႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ ပေႃးတေၶိုတ်းမိူဝ်ႈယူႇ တႃႇသေႇၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၶိုင်ပွင် ၸီႉၸမ်ႈၼႄတၢင်းပၼ်။
  • တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၼင်ႇဢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ် တုၵ်းယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ပိုတ်ႇၼႄပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် လႄႈ တၢင်းဝူၼ်ႉ ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇ။
  • လူၺ်ႈလၵ်းၼမ်း ဢၼ်ၽႃႇၵၢင်ဝၢင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသေ ၸီႉၸမ်ႈမွၵ်ႇၼႄ တၢင်းၶႆႈၸႂ် လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ။
  • ၸွႆႈၸီႉၸမ်ႈ ၼႄတၢင်း ႁႂ်ႈပိူင်ႁူမ်ႈႁွမ်းၽွင်းငမ်း (Corporate Governance)လႄႈ လၢႆးပွင်သၢင်ႈ ၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ တႆႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလီလႄႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ။
  • လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ၸုမ်းၽူႈၵမ်ၵၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးမီးတီႈ လူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးၸိုင် ဢမ်ႇသိူင်ႇဢမ်ႇသိမ်းသေ ၸွႆႈၸီႉၸမ်ႈ မူၼ်ႉမႄးပၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။