Skip to main content
x

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ၼမ်ႉပေႃႈသေ မိူဝ်ႈပီ 2015၊ လိူၼ်မေႇ 1-2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶႃႈယဝ်ႉ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈသႃလႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပွၵ်ႉၸွၼ်ၸေႃႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းလႆႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈ မၢႆတွင်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈ) တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇဢေႃႈ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဝၼ်းထိသွင်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈသႃလႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ပွၵ်ႉႁူဝ်ပေႃႈ၊ ဝဵင်းမူႇၸေႊၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းလႆႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလႄႈ မၢႆတွင်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း (တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈ) တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇဢေႃႈ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ
ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉၼမ်ႉပေႃႈ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
ၸၢႆးဢုင်းမိၼ်ႉ၊
ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် ၵရဵၵ်ႉႁေႃၶမ်း တိုၵ်ႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ်
ဢူးဢွင်ႇၼၼ်ႇတ
ၽူႈၼၢမ်းၸတ်းၵၢၼ် MSDES Co., Ltd တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ
တွၵ်ႇတိူဝ်ႇတၢၼ်းဢွင်ႇထူၺ်း
MSDES Co., Ltd တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ
တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၵျေႃႇသွႃႇတိၼ်ႉ
MSDES Co., Ltd တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈ
ၸၢႆးတဵင်းၵျေႃႇ၊
ဢုၵ်ႉၵထ ပွၵ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ (ၽွင်းၼၼ်) တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်
ၸၢႆးၸၢဝ်ႈ
ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမတီႇၸွႆႈလိူဝ်ၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်
ဢူးတဵင်းၸေႃႇ (သူၺ်ႇလီႇဢူး)
ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၸႄႈဝဵင်း တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်
ဢူးတဵင်းဢွင်ႇ (ဢိၼ်ႇၸိၼ်ႇၼီႇယႃႇၸႄႈတွၼ်ႈ)
ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢိၼ်ႇၸိၼ်ႇၼီႇယႃႇၸႄႈတွၼ်ႈ၊ တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်