Skip to main content
x

မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း

ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း၏ အေခြခံဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးကို ပင်မကန်ထရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
စီမံကိန်းအမည်မူဆယ်ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန်စီမံကိန်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီနယူးစတားလိုက် ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်
စီမံကိန်းဧရိယာ၂၉၄.၇၈၉ ဧက
လုပ်ငန်းစတင်သည့်ရက်စွဲ၁၂-၁၂-၂၀၁၂

 

Project Zones:
Zone 1New City Centre Zone
Zone 2Public Facilities Zone
Zone 3Commercial District Zone
Zone 4Villas Zone
Zone 5Luxurious Residential Development Zone
Zone 6Recreation and Resort Zone