Skip to main content
x

အမျိုးသမီး အမျိုးသား ဝန်ထမ်း အချိုးအစား

Pie Chart
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အရ ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ အမျိုးသမီး အမျိုးသား ဝန်ထမ်းအချိုးအစား
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့
အရာရှိဝန်ထမ်းများ
ဝန်ထမ်းများ
စုစုပေါင်း အချိုးအစား