Skip to main content
x

နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ

Annual Report 2013
၂၀၁၃ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Annual Report 2014
၂၀၁၄ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Annual Report 2015
၂၀၁၅ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Annual Report 2016
၂၀၁၆ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ
Annual Report 2017
၂၀၁၇ နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ